03 квітня 2023

Пошук оптимального комплексного педагогічного рішення для забезпечення освітньої діяльності в умовах дистанційного навчання.


Вступ.

Протягом останніх трьох років мені довелося шукати форми та підходи до реалізації найбільш оптимальної концепції дистанційного навчання для гуртка науково - технічного профілю закладу позашкільної освіти, учасники якого освоюють WEB - технології. 
Мінімізувати кількість інструментів дистанційного навчання, при цьому знайти комплексну форму, у якій можна максимально зосередити питання навчально - виховної роботи, забезпечити подачу якісного цифрового навчального матеріалу у вигляді текстової інформації, графічного матеріалу, який максимально візуалізує текстовий навчальний матеріал, а також підкріпити його сучасними інтерактивними засобами та задіяти можливості штучного інтелекту. 
Відразу хочу зауважити, що така робота потребує значних зусиль і часу, якщо ви реально ставите на меті створити реально діюче навчально - виховне онлайн середовище, яке забезпечить подачу навчального матеріалу як в асинхронному режимі, так і в синхронному.
Три роки тривалих практичних експериментів з різними існуючими цифровими інструментами, та інструментами власної розробки, які гіпотетично могли б  забезпечити стабільність асинхронного сегменту дистанційного заняття дали певні результати. Сформувався певний набір цифрових інструментів, які добре адаптуються під потреби асинхронного дистанційного навчання мого гуртка.  На фоні системної, доволі напруженої і тривалої роботи над запровадженням тих, чи інших інструментів у навчально - виховний процес свого гуртка, виникає необхідність проведення комплексного науково - педагогічного дослідження з даної тематики за допомогою емпіричного методу педагогічного спостереження та теоретичними методами узагальнення та абстрагування. 

Розробка матеріалів для навчання.

Для ефективного навчання в дистанційному форматі необхідно розробити якісні та зрозумілі для учасників гуртка матеріали. Це можуть бути відеолекції, презентації, завдання для самостійної роботи, тестові завдання та інші матеріали. Важливо також забезпечити доступність цих матеріалів для учасників гуртка.  
Але не менш важливою виявилась потреба наукового обгрунтування необхідності переходу на нові стандарти підготовки дистанційного асинхронного заняття, його підготовки у вигляді створення нової форми опорного конспекту уроку. 

Цифровий опорний конспект уроку.

Мою увагу привернула наукова стаття від 20.07.2022 під назвою «Цифровий опорний конспект уроку в контексті навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання в умовах війни»,  на сайті фахового збірника у галузі педагогічних наук "Проблеми сучасного підручнка" інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Автор: Дмитро Пузіков, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. 
У статті розглянуто проблему розроблення педагогічними працівниками цифрового опорного конспекту уроку в контексті навчального і методичного забезпечення дистанційного навчання в умовах російсько-­української війни. Подано визначення поняття «цифровий опорний конспект уроку». Встановлено відмінності між планом-­конспектом уроку і цифровим опорним конспектом уроку. Визначено завдання розроблення і застосування педагогічними працівниками цифрового опорного конспекту уроку в процесі дистанційного (змішаного) навчання в умовах російсько-­української війни. Розкрито й обґрунтовано структуру цифрового опорного конспекту уроку, інструменти цифровізації цієї освітньої розробки, оптимальні електронні формати її подання (документ Microsoft Word, презентація Microsoft PowerPoint). Подано стислий опис методики розроблення цифрового опорного конспекту уроку педагогічними працівниками в контексті навчально-­методичного забезпечення дистанційного (змішаного) навчання в умовах російсько-­української війни. Презентовано результати проведеного автором пілотного опитування педагогічних працівників із проблеми розроблення ними цифрового опорного конспекту уроку.

Особливо інформативно і цікаво виглядає порівняльна таблиця звичайного плану - конспекту уроку і цифрового опорного конспекту уроку.
У даній таблиці пказані основні відмінності між планом-конспектом уроку і цифровим опорним конспектом уроком.

Основні відмінності між планом-конспектом уроку і цифровим опорним конспектом уроком.

 • Цифровий опорний конспект уроку -  освітня (навчальна і методична) розробка, що створюється, насамперед, для учнівства, план конспект уроку -  методична розробка, що створюється для вчительства (учнівство з ним, як правило, не ознайомлюють).
 • Цифровий опорний конспект уроку -  електронний документ,  план конспект уроку -  електронний документ.
 • Цифровий опорний конспект уроку -  як правило, комбінований тип уроку, план конспект уроку - різні типи уроків (за В. Онищуком).
 • Цифровий опорний конспект уроку -  текстовий матеріал суворо обмежено навчальною програмою предмета/курсу, план конспект уроку -  текстовий матеріал відповідає навчальній програмі предмета/курсу.
 • Цифровий опорний конспект уроку -  можна реалізувати в процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнівства, план конспект уроку -  реалізовується в навчальному процесі в ході очної/дистанційної взаємодії вчительки/вчителя з учнівством.
 • Цифровий опорний конспект уроку -  запитання/завдання, що передбачають письмову (цифрову) відповідь,  план конспект уроку -  запитання/завдання, що передбачають як письмову (у т. ч. цифрову), так і усну відповідь.
 • Цифровий опорний конспект уроку -  містить посилання на бібліографічні джерела план,  конспект уроку - містить посилання на електронні джерела (URL).
З порівняльної таблиці можна зробити висновки, що  цифровий опорний конспект заняття може бути з успіхом застосований у позашкільних закладах освіти під час проведення асинхронних дистанційних занять, тому в подальшому я вирашив використовувати саме таку форму подачі навчального матеріалу.

Загальна структура цифрового опорного конспекту уроку, її можливе відображення в навчальному натеріалі для дистанційного асинхронного навчання.

Вступ
Тема нашого заняття:
Малюнок до теми уроку
Мотивація до вивчення даної теми.
Мотиваційний блок (пояснює, для чого і чому вивчатиметься навчальний матеріал уроку, доцільні ілюстрації, відео)
Актуалізаційний блок (актуалізація вивченого навчального матеріалу, котру можна поєднати із запитаннями/завданнями для перевірки домашнього завдання) містить текстовий абзац зі стислим нагадуванням вивченого навчального матеріалу (доцільні ілюстрації), запитання і завдання з нього, можливе посилання на електронне опитування (URL електронного ресурсу, Актуалізаційний слайд (слайди) із нагадуванням вивченого навчального матеріалу (доцільні ілюстрації), запитаннями і завданнями з нього, посиланням на електронне опитування (URL електронного ресурсу, Google Forms)
Інформаційний блок (викладення нового навчального матеріалу)
Текстові абзаци, що містять стисле викладення нового навчального матеріалу (починаються чи завершуються його опорною схемою), необхідне унаочнення, посилання на електронні джерела, інформаційні слайди, що містять стисле викладення нового навчального матеріалу (починаються чи завершуються його опорною схемою), необхідне унаочнення, посилання на електронні джерела.
Реалізаційно-контрольний блок (закріплення і застосування навчального матеріалу уроку, практичний/тестовий контроль за допомогою електронних ресурсів). Містить текстові абзаци, що містять завдання на закріплення і застосування навчального матеріалу уроку, завдання практичного/тестового контролю (як правило, посилання на електронний ресурс), слайди із завданнями на закріплення і застосування навчального матеріалу уроку, завдання практичного/тестового контролю (посилання на електронний ресурс)
Підсумковий блок (стисле викладення висновків за навчальним матеріалом уроку, інформація про домашнє завдання). Містить текстові абзаци, в яких стисло викладено висновки за навчальним матеріалом уроку, повідомлено про домашнє завдання. Підсумкові слайди (висновки за навчальним матеріалом уроку, домашнє завдання)

Власне дослідження: Використання більш комфортних для сприйняття дитини фраз в загальній структурі цифрового опорного конспекту уроку для дистанційного асинхронного навчання.

Важливо створити комфортну і зрозумілу для дитини атмосферу під час навчання, особливо під час дистанційного навчання. Виникає необхідність відмовитися від застосування сухих, методичних та науково вивірених статичних формулювань.

Кілька порад щодо того, як включити більш зрозумілі для дитини фрази у цифровий опорний конспект уроку:

 • Використовуйте прості слова та короткі речення. Дитина буде легше розуміти, якщо фрази не будуть складними та заплутаними.
 • Пояснюйте складні терміни та поняття. Якщо ви використовуєте терміни, які можуть бути незрозумілими для дитини, поясніть їх в простій мові. Ви можете навести приклади або використати ілюстрації, щоб зробити це більш зрозумілим.
 • Використовуйте позитивні фрази. Дитина буде більш зацікавлена в навчанні, якщо ви використовуєте позитивні фрази. Наприклад, замість того, щоб сказати "Не забудьте це зробити", краще сказати "Не забудьте про це важливе завдання".
 • Використовуйте повторення. Повторення може допомогти дитині зрозуміти матеріал краще. Використовуйте повторення, коли ви пояснюєте складні терміни або поняття.
 • Додайте гумор. Додавання гумору може зробити навчання більш захоплюючим для дитини. Використовуйте прості жарти або історії, щоб зробити матеріал більш цікавим.
 • Використовуйте ілюстрації. Використовуйте ілюстрації, щоб зробити матеріал більш зрозумілим для дитини. 

Кілька аргументів на користь того, що на першому місці має бути дитина, а потім методичні та науково вивірені статичні формулювання:

Індивідуальний підхід. 

Кожна дитина є унікальною і має свої особливості сприйняття навчального матеріалу. Тому, використовуючи занадто сухі, правильні з методичної точки зору та неживі статичні формулювання, ми не враховуємо індивідуальні потреби дітей. 
Діти мають різні рівні здібностей та індивідуальні особливості, тому їм потрібно забезпечувати індивідуальний підхід у навчанні. Використання одного і того ж методичного матеріалу для всіх учнів може призвести до того, що деякі діти не зможуть успішно засвоїти матеріал, тому що він не відповідає їхнім індивідуальним потребам.
Використання статичних формулювань може бути незрозумілим для деяких дітей. Якщо мовлення дитини ще не сформоване або вона має певні проблеми з мовленнєвим розвитком, то вона може не зрозуміти правильні, але складні формулювання та не зможе їх правильно застосувати у своїй мові.
Використання неживих статичних формулювань може призвести до того, що діти не зможуть зацікавитися навчальним матеріалом та не зможуть зв'язати його зі своїм життям. Це може призвести до втрати мотивації для навчання та зниження інтересу до предмету.
Важливо забезпечувати індивідуальний підхід у навчанні та враховувати індивідуальні потреби кожної дитини, використовуючи живі та зрозумілі формулювання. Це допоможе зберегти мотивацію для навчання та підвищити інтерес до предмету.

Сприяння розвитку та вихованню. 

Навчальний матеріал має не тільки передавати інформацію, але і сприяти розвитку та вихованню дітей. Занадто заметодизовані та неживі статичні формулювання не сприяють цьому, оскільки не стимулюють дитину до відкриття, самовираження та саморозвитку.
Заметодизовані та науково вивірені статичні фрази в навчальному матеріалі можуть негативно впливати на розвиток та виховання дітей з кількох причин.
 1. По-перше, використання статичних фраз може обмежувати креативність та творчість дітей. Якщо навчальний матеріал містить виключно правильні, заметодизовані фрази, то діти можуть не розуміти, як застосовувати ці фрази в різних ситуаціях та не мати можливості вільно висловлювати свої думки та ідеї.
 2. По-друге, використання статичних фраз може призвести до того, що діти будуть копіювати та повторювати вже готові висловлювання, не знаючи, як їх застосувати на практиці. Це може призвести до того, що діти не зможуть розвивати власну мовленнєву компетенцію та навички комунікації.
 3. По-третє, використання статичних фраз може бути незрозумілим для дітей з різним рівнем здібностей та інтелектуальним розвитком. Діти можуть не зрозуміти значення та контекст застосування цих фраз, що може призвести до неправильного їх використання та спотворення мовлення.

Психологічні особливості дітей. 

Діти мають свої особливості сприйняття і реагують на навчальний матеріал по-різному. Наприклад, діти молодшого шкільного віку краще сприймають інформацію через гру та ігрові ситуації. Тому виклад навчального матеріалу має бути пристосований до вікових особливостей дітей.

Культура мовлення. 

Формулювання, які занадто методичні та науково вивірені статичні, можуть бути складні для розуміння дітьми та порушувати їх культуру мовлення, яка знаходится у постійному формуванні. Краще використовувати більш зрозумілі та доступні фрази, які відповідають рівню  розвитку культури мовлення дитини.
Заметодизовані та науково вивірені статичні фрази в навчальному матеріалі можуть негативно впливати на розвиток культури мовлення дітей з кількох причин.
 1. По-перше, використання статичних фраз може призвести до розвитку невиразного мовлення. Діти можуть вважати, що використання певних фраз є єдиним правильним способом висловлюватися та не намагатися знайти власні слова для вираження своїх думок та почуттів. Це може призвести до того, що вони будуть залежними від готових формул та не зможуть добре виражати свої думки у звичайному мовленні.
 2. По-друге, використання статичних фраз може обмежувати творчий розвиток мовлення дітей. Якщо діти вивчають лише фрази, які вважаються правильними, то вони можуть не намагатися виражатися своїми власними словами та висловлювати власні думки та ідеї.
 3. По-третє, використання статичних фраз може призвести до недостатнього розвитку мовних навичок, які необхідні для ефективного спілкування. Наприклад, діти можуть не навчитися використовувати різні мовні засоби для вираження своїх думок та ідей, які б допомогли їм бути більш ефективними у спілкуванні.
Отже, щоб запобігти негативному впливу заметодизованих та науково вивірених статичних фраз на розвиток культури мовлення дітей, важливо вчителям навчати дітей не тільки правильним мовленню, але й сприяти їх творчому розвитку та навчанню різноманітним мовним засобам.

Зацікавленість дітей, формування мотивації до навчання. 

Якщо навчальний матеріал не цікавий дитині, вона може втратити інтерес до навчання. Тому важливо створювати навчальний матеріал, який відповідає інтересам та потребам дітей і є зрозумілим та доступним для них. Занадто методизовані та неживі статичні формулювання можуть призвести до зниження мотивації дітей до навчання, оскільки не стимулюють їх інтересу до теми та не роблять навчання цікавим.

Ефективність навчання. 

Краще сприймається інформація, яку дитина може пов'язати зі своїм життям та досвідом, а не з сухими, неживими методичними рекомендаціями. Тому важливо створювати навчальний матеріал, який має конкретні приклади та ситуації, що стосуються життя дітей.

Створення комфортної атмосфери. 

Для успішного навчання дитини необхідна комфортна атмосфера, в якій вона почувається впевнено та захищено. 

Врахування сучасних освітніх тенденцій. 

Сучасна освіта передбачає використання інноваційних підходів до навчання, в тому числі і особистісно-орієнтованого підходу. Такий підхід передбачає врахування індивідуальних особливостей кожної дитини та розвиток її творчих здібностей. Занадто заметодизовані та неживі статичні формулювання не відповідають таким вимогам.
Враховуючи ці аргументи, можна зробити висновки, що на першому місці має бути дитина - як особистість, а потім методичні та статичні формулювання. 
Враховуючи вищевказані аргументи, я прийняв рішення використовувати біль зрозумілі для дітей фрази, які по суті є синонімами наукових фраз, які визначають структуру цифрового опорного конспекту уроку.

Використання спрощеного підходу до термінології як методу навчання.

Спрощений підхід до термінології може бути виправданим в контексті навчання від простого до складного. У процесі навчання необхідно починати з базових концепцій та термінів, які легше зрозуміти та запам'ятати для початківців. Згодом, коли учасники гуртка засвоять базові поняття, можна переходити до більш складних термінів та понять.
Основна ідея використання спрощеного підходу до термінології  полягає в тому, щоб розбити складні концепції та термінологію на більш прості елементи, які легше зрозуміти та запам'ятати. Такий підхід може бути особливо корисним для учасників гуртка які тільки починають вивчати нову тему, адже він дозволяє зосередитися на головних принципах та поняттях, не занурюючись занадто глибоко у деталі. Це також допомагає учасникам гуртка засвоювати матеріал поетапно, з поступовим підвищенням рівня складності.
Насправді, використання спрощеного підходу до термінології є часто використовуваним методом навчання, оскільки це дозволяє учасникам гуртка поступово засвоювати матеріал та побудувати на ньому більш складні концепції. Проте, необхідно забезпечити учасникам гуртка  можливість дізнатися більш точні терміни, які використовуються у професійному середовищі, щоб вони могли розуміти та спілкуватися з іншими фахівцями у майбутньому.

Навчально - виховна робота.

Віртуальні форми навчально-виховної роботи. 

Інтеграція віртуальних виставок, кінозалів, екскурсій та музичних віталень до навчального сайту гуртка позашкільної освіти.

Інтеграція віртуальних виставок, кінозалів, екскурсій та музичних віталень до навчального сайту гуртка позашкільної освіти може бути дуже корисною, оскільки це дозволяє створити цікаве та інтерактивне середовище для учнів, де вони можуть знайти багато корисної та цікавої інформації.
За допомогою віртуальних форм навчання, учні можуть відвідати віртуальні виставки та кінозали, дізнатися більше про культуру та історію світу, а також зануритися в світ мистецтва та музики. Це дозволяє зробити процес навчання більш цікавим та змістовним, а також допомагає учням розвивати свої інтереси та таланти.
Інтеграція віртуальних форм навчання до навчального сайту гуртка позашкільної освіти також дозволяє учням мати доступ до цієї інформації у будь-який зручний для них час та місце. Це особливо важливо під час дистанційного навчання, коли учні не можуть фізично відвідувати виставки та інші події.
Навчальний сайт з віртуальними формами навчання також може бути корисним інструментом для керівника гуртка, оскільки вони можуть створювати та додавати вміст на сайт, щоб доповнювати та збагачувати навчальний процес.

Віртуальні форми навчально-виховної роботи - ефективний засіб психологічного розвантаження учнів під час військових дій.

Використання віртуальних форм навчально-виховної роботи, таких як віртуальні виставки, кінозали, екскурсії та музичні вітальні, може бути ефективним засобом психологічного розвантаження учнів під час військових дій. Під час конфліктних ситуацій, зокрема війни, учні можуть бути підвищено напружені та стресовані, і віртуальні форми навчання можуть стати корисним інструментом для зменшення стресу та відволікання уваги від негативних подій.

Віртуальні виставки, кінозали, екскурсії та музичні вітальні можуть допомогти учням відчути себе на деякий час в безпечному та захищеному середовищі, де вони можуть насолоджуватись культурою та мистецтвом, розвивати свої інтереси та вміння, а також розвивати креативність та фантазію.

Аспекти.

Для пошуку оптимального комплексного рішення для навчально-педагогічної діяльності в умовах дистанційного навчання потрібно розглянути наступні аспекти:

Вибір платформи для навчання. 

Важливо визначитися з тим, яка з цих платформ буде найбільш зручною та ефективною для конкретної навчальної програми та потреб учасників гуртка.

Організація комунікації між керівником гуртка та учасниками гуртка. 

У дистанційному навчанні важливо забезпечити ефективну комунікацію між керівником гуртка та його учасниками. Це може бути здійснене за допомогою форумів, чатів, відеоконференцій та інших інструментів. Важливо також встановити чіткі правила комунікації та взаємодії між керівником гуртка та його учасниками.

Навчання взаємодії та співпраці між учасниками гуртка. 

У дистанційному навчанні може бути важко забезпечити онлайн взаємодію та співпрацю між учасниками гуртка, проте це важливо для розвитку комунікативних та соціальних навичок. Для цього можна використовувати форуми, спільні завдання, проекти та інші інструменти.

Надання підтримки та допомоги учасникам гуртка. 

У дистанційному навчанні важливо забезпечити доступність підтримки та допомоги для учасників гуртка, які можуть зіткнутися з труднощами у навчанні. Це може бути здійснене за допомогою онлайн-консультацій, технічної підтримки та інших інструментів.
Отже, оптимальне комплексне рішення для навчально-педагогічної діяльності в умовах дистанційного навчання повинно включати в себе вибір платформи для навчання, розробку якісних та доступних матеріалів для навчання, організацію ефективної комунікації між керівником гуртка та його учасниками, навчання взаємодії та співпраці між учасниками гуртка та надання їм підтримки та допомоги.

Вкористання навчального блогу для асинхронного дистанційного навчання.

Навчальний блог - це електронне середовище, де керівник гуртка може публікувати матеріали для навчання та спілкуватися зі своїми учнями. Використання навчального блогу може бути ефективним інструментом для асинхронного дистанційного навчання. 
Надалі я вживатиму для учасників навчального процесу терміни - "викладач" та "учень".

Деякі переваги використання навчального блогу:

Доступність для учнів: 

Навчальний блог дозволяє учням мати доступ до матеріалів та завдань для навчання у зручний для них час. Учні можуть працювати з матеріалами та завданнями власним темпом і не залежати від графіку уроків.

Ефективність спілкування:

Навчальний блог дозволяє учням та викладачам легко комунікувати між собою через коментарі та обговорення. Це сприяє ефективному спілкуванню між викладачами та учнями, що може бути важко досягти в інших формах дистанційного навчання.

Підвищення мотивації:

Навчальний блог може створити відчуття спільноти для учнів, де вони можуть обговорювати свої досягнення та отримувати підтримку один від одного. Це може підвищити мотивацію до навчання та досягнення кращих результатів.

Збереження інформації: 

Навчальний блог дозволяє зберігати матеріали для навчання та обговорення на одному місці, що дозволяє забезпечити доступ до них в будь-який момент часу.

Інтерактивність: 

Навчальний блог дозволяє викладачам створювати інтерактивні матеріали, які можуть забезпечувати ефективніше навчання. Наприклад, викладач може включити відео-уроки, тести та інші інтерактивні елементи для сприяння активному навчанню та сприяння поглибленню знань.

Переваги платформи blogger над іншими у використанні для дистанційного навчання.

Blogger є однією з найпопулярніших безкоштовних платформ для створення блогів, і вона має кілька переваг у використанні для дистанційного навчання:

Легкість використання: 

Blogger є дуже простою у використанні платформою, що робить її ідеальним варіантом для викладачів, які не мають великого досвіду з технічними аспектами створення та управління веб-сайтами.

Безкоштовність: 

Blogger є безкоштовною платформою, що означає, що викладачі можуть створити власний навчальний блог безкоштовно, що особливо важливо у контексті дистанційного навчання, де необхідно знизити витрати на навчальний процес.

Інтеграція з Google-сервісами: 

Blogger є продуктом Google, тому він добре інтегрується з іншими сервісами Google, такими як Google Drive, Google Docs тощо. Це дозволяє викладачам зручно додавати матеріали для навчання та спілкуватися з учнями за допомогою інших Google-сервісів.

Можливості налаштування:

Blogger дозволяє налаштовувати вигляд та функції блогу згідно з потребами викладача. Це дозволяє створювати навчальний блог, який відповідає конкретним потребам кожного викладача та групи студентів.
Отже, Blogger є ефективним інструментом для створення навчального блогу для дистанційного навчання. 

Blogger кілька інших переваг, зокрема:

Зручність для асинхронного навчання: 

блог можна використовувати як інструмент для асинхронного навчання, тобто студенти можуть вивчати матеріали в зручний для них час. Блог можна оновлювати регулярно, додаючи нові матеріали та завдання.

Можливість взаємодії: 

 • блог дозволяє учням залишати коментарі та питання на сторінках матеріалів, що сприяє взаємодії викладача та учнів, а також можливості обговорення та вирішення питань.

Зручний доступ до матеріалів: 

 • блог дозволяє учням легко знайти матеріали для навчання та завдання, оскільки все знаходиться на одному сайті.

Безпека: 

 • блог дозволяє викладачам контролювати доступ до матеріалів, забезпечуючи безпеку та конфіденційність даних.

Можливість розміщення різних типів матеріалів: 

 • на блозі можна розміщувати не лише текстові матеріали, а й відео, зображення, аудіофайли, що робить процес навчання більш різноманітним та ефективним.
Взагалі, Blogger є потужним інструментом для створення навчального блогу для дистанційного навчання, який має багато переваг та може бути ефективним для навчання та взаємодії з учасниками гуртка в будь-яких умовах.

Можливість інтеграції в шаблон Blogger власного коду для забезпечення інтерактивності при вивченні web технологій.

Шаблон Blogger - це HTML-файл, який використовується для створення дизайну блогу. Оскільки Blogger базується на технології HTML, можливо використовувати власний код для створення інтерактивних елементів на сторінках блогу.
Інтеграція власного коду може бути корисною, якщо викладач хоче створити інтерактивні елементи для вивчення web технологій. Наприклад, викладач може додати інтерактивні тести, групові завдання або інші інтерактивні елементи, які допоможуть учням краще засвоїти матеріал.

Для того, щоб інтегрувати власний код в шаблон Blogger, необхідно:

 • Створити власний HTML-файл з кодом для інтерактивного елемента.
 • Завантажити цей файл на ваш веб-сайт або на платформу з хостингом файлів.
 • Створити нову сторінку на своєму блозі і вставити код на цю сторінку за допомогою HTML-редактора Blogger.
 • Окрім власного коду, існують також безкоштовні онлайн-інструменти, які дозволяють створювати інтерактивні елементи та код для їх вбудовування в шаблон Blogger. Наприклад, сервіси такі як Codepen або JSFiddle, дозволяють створювати інтерактивні елементи та вбудовувати їх код на блозі.
 • Взагалі, інтеграція власного коду на блозі Blogger дозволяє створити більш інтерактивне середовище для навчання та сприяє кращому засвоєнню матеріалу учнями.

 Посилання:

З повагою, Юрій Чернієвський! Керівник гуртка "WEB-Miditaur" науково – технічного напряму «WEB технології» ЦДЮТ Краснопільської селищної ради. Бакалавр, прикладна математика за спеціальним напрямом інформатика, Спеціаліст - інформатика, математик - програміст.

0 Коментарів Підписатися на цей блог

Поділитися цим